Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met en opdrachten aan SmokeSmarter, handelsnaam van Retail Vapes BV, ingeschreven in de kamer van koophandel met het nummer 7328077 gevestigd te Venray, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het plaatsen van een bestelling geeft de bestellende partij aan de inhoud van deze voorwaarden te kennen en te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan.

Artikel 2: Aanbod en levering

Het aanbod van SmokeSmarter is zo nauwkeurig mogelijk omschreven op haar website. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de consument de te verkopen producten goed kan beoordelen. Eventueel op de website gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kleine afwijkingen van het getoonde product kunnen evenwel voorkomen. Indien er sprake is van kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten dan is SmokeSmarter in dat geval niet aan het aanbod gebonden. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.  

Artikel 3: Prijzen

De prijzen zoals vermeld op de website zijn de prijzen die Smokesmarter hanteert. Gedurende de duur van het aanbod zoals vermeld op de website worden de prijzen van de te leveren producten niet verhoogd. Dit is slechts anders indien dit uit wettelijke voorschriften, zoals verhoging van de omzetbelasting, voortvloeit. Alle prijzen op de website zijn geplaatst onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn in euro’s tenzij anders vermeld, inclusief 21% omzetbelasting.

Artikel 4: Betaling

Betaling dient in beginsel vooraf te geschieden op de wijze zoals vermeld op de website. Na bestelling dient de betaling binnen 5 dagen te zijn overgeschreven op de bankrekening van Smokesmarter. Na betaling worden de bestelde artikelen verzonden. Indien binnen 10 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden vervalt de bestelling.

Indien is overeengekomen dat betaling op van het bovenstaande afwijkende wijze na verzending van een factuur plaatsvindt  en binnen de gestelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden dan heeft Smokesmarter het recht het factuurbedrag per aanmaning te verhogen met administratiekosten ter hoogte van € 25,00 en is de opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebreke stelling de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen.

Artikel 5: Herroepingsrecht 

Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze wettelijke bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de producten. De consument dient te bewijzen dat de producten tijdig zijn teruggestuurd. De terug gestuurde producten dienen in de originele verpakking te zitten en nog in nieuwstaat te verkeren. Indien de zaken bij of door de consument zijn gebruikt danwel indien voor Smokesmarter aannemelijk is dat ze zijn gebruikt dan vervalt het hiervoor genoemde recht op ontbinding. Het terugzenden van de producten geschiedt voor rekening en risico van de consument. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne, die duidelijk persoonlijk van aard zijn, die door de ondernemer zijn geproduceerd op specifiek verzoek van en volgens de wensen van de consument. Indien de consument terecht een beroep doet op het herroepingsrecht en indien de consument voor de producten reeds een bedrag heeft betaald, dan zal SmokeSmarter dit bedrag binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen. Smokesmarter zal over het te retourneren bedrag geen rente vergoeden.  

Artikel 6: Garantie

Smokesmarter garandeert dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De afnemer heeft dus recht op een deugdelijk product. De afnemer dient de producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het product incompleet dan wel ondeugdelijk is dan dient de afnemer dit per omgaande schriftelijk danwel per e-mail te melden aan Smokesmarter. Gelieve altijd eerst contact opnemen met onze klantenservice alvorens het product te retourneren. Indien het product defect of ondeugdelijk is zullen de kosten voor het retourneren gedekt worden door SmokeSmarter. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking. Indien de klachten naar het oordeel van Smokesmarter terecht zijn dan zal Smokesmarter een nieuw artikel leveren. Indien dit niet mogelijk is dan zal Smokesmarter het aankoopbedrag vergoeden. Smokesmarter is nimmer aansprakelijk voor schade danwel vervolgschade die mocht ontstaan door ondeugdelijk gebruik. Zie hier de garantie termijn voor producten. SmokeSmarter biedt geen garantie indien producten gebruikt worden in combinatie met producten die niet bij SmokeSmarter aangeschaft zijn.  

Artikel 7: Gegevensbeheer

Smokesmarter zal de gegevens van de afnemer opnemen in haar klantenbestand. Smokesmarter conformeer zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet zonder toestemming aan derden verstrekken.

Artikel 8: Overmacht

Smokesmarter is niet aansprakelijk indien zij verbintenissen niet kan nakomen tengevolge van overmacht. Ingeval van overmacht mag Smokesmarter haar verplichtingen opschorten en heeft zij het recht de overeenkomst(en) geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

Smokesmarter is nimmer aansprakelijk voor schade en/of vervolgschade door het verkeerd aanwenden van de geleverde producten. De afnemer dient steeds de aanwijzingen op de verpakking zorgvuldig te lezen en daarnaar te handelen. Voor het geval Smokesmarter aansprakelijk is, maar de aansprakelijkheidsverzekering van Smokesmarter om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, dan is de aansprakelijkheid van Smokesmarter beperkt tot het aankoopbedrag.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

Smokesmarter blijft eigenaar van alle geleverde producten zolang de afnemer niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens Smokesmarter, waaronder begrepen wettelijke rente en incassokosten. De afnemer geeft bij het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Smokesmarter danwel een door haar aan te wijzen derde om, in geval zij van haar eigendomsrecht gebruik wenst te maken, alle plaatsen te betreden waar de producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen liggen opgeslagen en deze producten vervolgens mee te nemen. 

Artikel 11: Voorrang algemene voorwaarden Smokesmarter

Indien de afnemer niet-consument eveneens algemene voorwaarden hanteert en indien deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Smokesmarter dan zullen de algemene voorwaarden van Smokesmarter steeds voorgaan.

Artikel 12: Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank Limburg locatie Roermond.